Terms of Use

Allmänt

Dessa allmänna villkor (Allmänna Villkoren), beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av CargoSpace24 Webbplats (portal) samt vid användning av CargoSpace24s tjänster. Genom att använda tjänsterna på CargoSpace24s Webbplats godkänner du dessa Allmänna Villkor och förbinder dig att följa dem. Dessa Allmänna Villkor ingås på Svenska. Dessa Allmänna Villkor gäller från 2013-04-01. CargoSpace24 kan komma att ändra dessa Allmänna Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publicerades på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen. För att ingå avtal om CargoSpace24s tjänster och registrera ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa Allmänna Villkor. CargoSpace24s tjänster tillhandahålls inte till företag som tidigare brutit mot de Allmänna Villkoren, tidigare av CargoSpace24 tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Du efterger härmed alla krav på ersättning från CargoSpace24 för CargoSpace24s användning av det Användargenererande innehållet.

CargoSpace24 garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför CargoSpace24s kontroll och CargoSpace24 ställer inga garantier gällande Webbsidans funktion eller tillgänglighet. CargoSpace24 kan inte göras ansvarig för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll.
CargoSpace24s Webbplats är huvudsakligen en matchningssite. Webbplatsen är således ett forum som sammankopplar säljare och köpare av frakt. CargoSpace24 har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan säljare och köpare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en frakt är giltig och laglig endast för att det förekommer på Webbsidan. CargoSpace24 ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda kontakter eller på felaktig information. CargoSpace24 har således inget fraktansvar. När du registrerar ett medlemskonto accepterar och godkänner du dessa Användare Villkor. Det är alltså viktigt att du, innan du använder tjänsten, läser igenom villkoren noga. CargoSpace24 samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att upprätthålla en enkel, effektiv och trygg matchning mellan köpare och säljare av frakt med tillhörande tjänster. De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är: E-postadress, Telefonnummer, Faktureringsuppgifter, Kontaktperson. I och med registreringen på CargoSpace24s Webbsida ger användaren sitt uttryckliga samtycke till att CargoSpace24 behandlar ovanstående kontaktuppgifter.

Du måste vara minst arton (18) år för att använda tjänsten. Genom att acceptera detta Licensavtal, representerar och garanterar oss att du är minst arton (18) år. Genom registrering och användningav Tjänsten som transportör samtycker du utan begränsning insamling av platsinformation. Tjänsten kräver tillgång till information om var din enhet är, genom GPS-koordinater. Genom användning av Tjänsten som transportköpare samtycker du utan begränsning
insamling av platsinformation, var ditt gods finns som söker transport.

Du samtycker till att den information du lämnar till oss är korrekt och att du kommer att hålla den uppdaterad. När du registrerar dig kommer du att bli ombedd att ange ett lösenord. Du är ensam ansvarig för hemlighållandet av ditt konto och lösenord. Du samtycker till att ta ansvar för alla aktiviteter som sker på ditt konto. Om du har anledning att tro att ditt konto inte längre är säker, då måste du omedelbart meddela oss på support@cargospace24.eu
Information om fraktbärare (transportör) informationen skall omfattas av följande: Bil ID, motor, hemmaort, mått på flak (l x b x h), vikt/karosstyp, frakttyp, normala destinationer, mailadress till ansvarig fraktsäljare (dold). Fraktbäraren ansvarar för statusen på lastkapacitet, fraktbäraren skall uppdatera sina fordon dagligen för att visa lastkapacitet. Detta görs på CargoSpace24s Webbplats med en enkel knapptryckning. Röd = Fullastad bil, Orange=Ledig kapacitet, Grön= Tom bil. Du ansvarar själv som användare för att den information som du lägger in på portalen inte strider mot gällande lagar och regler. I och med registreringen på CargoSpace24s Webbsida ger användaren sitt uttryckliga samtycke till att CargoSpace24 har rätt att hantera data om fraktbäraren och användaren.

Genom att använda CargoSpace24s digitala tjänst för att få en matchning med ledig kapacitet och gods som söker transport utfört, samtycker du till att vi lagrar och använder dina kontaktuppgifter du lämnat. Som transportör godkänner du att vi lagrar uppgifterna om din/dina fraktbärare. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund eller transportör och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och kan användas även ibland i informations-och marknadsföringssyfte. Detta innebär att vi, såvida du inte uttryckligen skriftligen motsatt dig det, kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller olika undersökningar. Du har när som helst möjlighet att skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Maila direkt till support@cargospace24.eu Vi behandlar dina kontaktuppgifter med yttersta försiktighet och försäkrar att dina kunduppgifter och information om fraktbärare endast används av CargoSpace24 AB, eventuella dotterbolag till och utvalda samarbetspartners till CargoSpace24 AB. Vi kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en tjänst eller om vi anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande CargoSpace24 AB och dess dotterbolag.

Skadeersättning
Du som användare av CargoSpace24s Webbplats åtar dig att hålla CargoSpace24 skadelös för allt som görs upp mellan säljare och köpare av frakt.

Ångerrätt
Du är medveten om att du genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster som finns på CargoSpace24s Webbsida/portal föreligger inte någon ångerrätt.

Uppsägning
Uppsägning av avtalet skall göras skriftligt via e-mail till support@cargospace24.eu uppsägningstiden är en månad från uppsägningsdatumet den sista i månaden.

Tillämplig lag och tvistelösning
svensk lag skall gälla dessa Allmänna Villkor och tvister med anledning av dessa Villkor skall avgöras i svensk allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans. Om du använder CargoSpace24s tjänst/tjänster skall du följa de riktlinjer som satts upp i dessa Villkor och i de fall rättsliga åtgärder behöver vidtas, skall svensk rätt tillämpas.

CargoSpace24 AB
org. nr. 556899-7703
Dalgångsgatan 22
431 39 Mölndal

Direktkontakt support@cargospace24.eu